VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

Tato všeobecná pravidla (dále jen „Všeobecná pravidla“) upravují pravidla a podmínky pořádání a účasti v soutěžích (dále jen „Soutěže“) následujícím způsobem:

 1. Pokud není níže ve zvláštních pravidlech pro jednotlivé Soutěže (dále jen „Zvláštní pravidla“) uvedeno jinak, tak společnými pořadateli Soutěží (dále jen „Spolupořadatelé“) jsou společnosti:
  1. Tarsago Česká republika, s.r.o., se sídlem V Celnici 1031, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 24711748, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, sp. zn. C 168029;
  2. Tarsago Kft., se sídlem 22 Népfürdö utca, 1138 Budapešť, Maďarsko, daňové číslo 10498369-2-41, registrační číslo: 01-09-073862;
  3. Tarsago Romania S.R.L., se sídlem Vulturilor ulice 18-18A, 3. patro, místnost č. 31, Sector 3, Bukurešť, Rumunsko, zapsaná v obchodním rejstříku u Bukurešťského soudu pod č. J40/693/21.01.2004, zvláštní registrační číslo RO16066125; a
  4. Tarsago Slovensko, s.r.o., se sídlem Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava, Slovensko, IČO: 35 862 394, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka 29299/B;
 2. Každý ze Spolupořadatelů bude spolupořádat jakoukoliv Soutěž pouze za podmínek a v rozsahu povoleném místními právními předpisy.
 3. Pokud není uvedeno jinak, jsou Soutěže pořádány společně všemi Spolupořadateli, a to na území České republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenska. Ceny jsou společné pro všechny Spolupořadatele pořádající Soutěž. Nominální hodnota cen bude uvedena v propagačních materiálech každého ze Spolupořadatelů v eurech. Každá cena je určena pro jednoho výherce.
 4. Tato Všeobecná pravidla i Zvláštní pravidla pro jednotlivé Soutěže jsou stejná pro všechny Spolupořadatele s výjimkou odlišností vyplývajících z místních okolností nebo z požadavků místních právních předpisů. Všechny tyto odlišnosti jsou uvedeny ve Všeobecných pravidlech a Zvláštních pravidlech platných pro příslušnou zemi. Názvy cen v propagačních materiálech jednotlivých Spolupořadatelů se mohou lišit, neboť se nejedná o jejich doslovné překlady.
 5. Soutěže nejsou hazardní hry, ale spotřebitelské reklamní soutěže.
 6. Soutěží se může zúčastnit každý, komu je v den vstupu do Soutěže nejméně 18 let. Osoby mladší 18 let se nemohou Soutěží zúčastnit a nemohou tak ani Soutěže vyhrát. Soutěží se nemohou zúčastnit zaměstnanci Spolupořadatelů ani jejich blízké osoby, ani zaměstnanci jiných subjektů zapojených do pořádání Soutěží ani jejich blízké osoby. Seznam subjektů zapojených do pořádání Soutěží je dostupný http://obchod.tarsago.cz/ostatni/subjekty-zapojene-do-poradani-soutezi.
 7. Soutěží se může zúčastnit každý, kdo od Spolupořadatele, který podniká v zemi, kde má účastník bydliště, obdrží propagační materiály s nabídkou zúčastnit se Soutěže, a dále ten, komu je jiným způsobem nabídnuto, aby se Soutěže zúčastnil. Propagační materiály obsahující nabídku zúčastnit se Soutěže budou adresátům distribuovány (není-li ve Zvláštních pravidlech uvedeno jinak) prostřednictvím pošty, tisku, internetu, elektronické pošty, telefonicky nebo jinými komunikačními prostředky, které zákon připouští.
 8. Pokud není výslovně uvedeno jinak ve Zvláštních pravidlech a / nebo v propagačních materiálech, osoby, kterým byla účast v Soutěži nabídnuta, mohou do Soutěže vstoupit prostřednictvím jakéhokoliv komunikačního prostředku, který zákon připouští, včetně pošty, internetu, elektronické pošty, telefonu a / nebo telemarketingové kampaně.
 9. Každý, kdo obdrží od Spolupořadatele nabídku ke vstupu do Soutěže opakovaně, může do Soutěže vstoupit pokaždé, kdy takovou nabídku obdrží. Šance na výhru se tak zvyšuje s každým novým vstupem. Některé propagační materiály obsahují nabídku mnohonásobného vstupu do Soutěže v souladu se Zvláštními pravidly takovéto Soutěže.
 10. Každý, kdo dostane nabídku zúčastnit se Soutěže, má právo se svobodně rozhodnout, zda se Soutěže zúčastní nebo ne.
 11. Účastník bude do Soutěže zařazen poté, co Spolupořadatelé ověří, že splňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené ve Všeobecných pravidlech, příslušných Zvláštních pravidlech a případně v propagačních materiálech, pokud podmínky účasti v Soutěži obsahují.
 12. Losování nebo jiný způsob výběru výherců a výsledky jsou pod dohledem a ověřovány notářem v České republice (pokud není uvedeno jinak).
 13. Losování nebo jiný způsob výběru výherců Soutěží se uskuteční v kancelářích společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. (pokud není uvedeno jinak).
 14. Spolupořadatelé si vyhrazují právo neudělit nebo odejmout již udělenou výhru osobě označené za výherce, pokud na základě dodatečných informací získaných Spolupořadateli kdykoliv před nebo po výběru výherce vyjde najevo, že daná osoba nesplňuje podmínky vyplývající z Všeobecných pravidel, z příslušných Zvláštních pravidel nebo případně z propagačních materiálů, pokud jsou v nich takovéto podmínky obsaženy, nebo pokud není oprávněna převzít výhru z jiných důvodů vyplývajících z příslušných právních předpisů. Pokud Spolupořadatel vykoná své právo podle předchozí věty, bude v souladu s příslušnými Zvláštními pravidly určen nový výherce; v takovém případě budou informace o novém určení výherce zveřejněny na webových stránkách Spolupořadatelů nejméně 7 dnů před novým určením výherce. Všechna pravidla Soutěží týkající se určení původního výherce se přiměřeně uplatní na určení nového výherce.
 15. Výherci budou o výhře informováni, co nejdříve to bude možné. Spolupořadatelé zveřejní jméno a příjmení výherců, obec a zemi jejich bydliště, a informaci o získané výhře. Datum a místo zveřejnění těchto informací je uvedeno ve Zvláštních pravidlech pro příslušnou Soutěž. Výhru získává výherce od toho Spolupořadatele, od kterého výherce obdržel propagační materiály s nabídkou zúčastnit se Soutěže. Pokud si výherce nepřevezme výhru do 90 dnů od určení výherce, jeho nárok na výhru zaniká.
 16. Výše výher je uvedena před zdaněním a jinými případnými povinnými odvody (pokud není ve Zvláštních pravidlech uvedeno jinak). Za účelem vyloučení pochybností se uvádí, že uváděné hodnoty nepeněžitých výher zahrnují DPH. Všechny výhry budou zdaněny podle právních předpisů platných v příslušné zemi.
 17. Výherci v České republice obdrží finanční výhry v českých korunách, a to v částce vypočtené kursem devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v den losování či jiného určení výherce.
 18. Pro účely propagačních činností souvisejících s výběrem a vyhlášením výherců jsou Spolupořadatelé, jejich zástupci a další oprávněné třetí osoby (seznam zástupců a oprávněných třetích osob je dostupný na webových stránkách http://obchod.tarsago.cz/ostatni/subjekty-zapojene-do-poradani-soutezi/ v rozsahu povoleném příslušnými pravidly na ochranu soukromí a v rozsahu uděleného souhlasu oprávněni, nikoliv však povinni, použít, kopírovat, přenášet, šířit, vystavit, prezentovat, zveřejnit nebo jiným způsobem propagovat nebo používat, mimo jiné na webových stránkách Spolupořadatelů nebo v jejich propagačních materiálech, osobní projevy výherců ( jak jsou specifikovány v odstavci 19 (ii) níže). Spolupořadatelé však mohou dle svého uvážení požádat výherce, aby podepsali jakýkoliv dokument, který může být nezbytný k potvrzení toho, že výše uvedené svolení bylo Spolupořadatelům uděleno. Svolení (bylo-li výhercem uděleno) se vztahuje na použití veškerých osobních projevů, a to na jakémkoliv médiu a v jakémkoliv formátu, včetně, nikoliv však pouze, tisku, zásilek zasílaných v rámci přímého marketingu, online komunikace, digitálních, mobilních či bezdrátových komunikačních prostředků, a to bez nároků výherců na jakoukoliv další kompenzaci, odměnu nebo kontrolu a bez nutnosti dalšího informování výherce nebo získání jakéhokoliv jeho dalšího svolení.
 19. Osobní údaje:
  1. Při vstupu účastníka do Soutěže získá příslušný Spolupořadatel od účastníka jeho osobní údaje, nebo použije osobní údaje získané již dříve (dále jen „Osobní údaje“), a to konkrétně: jméno, příjmení, kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo a e-mail) a údaj o věku účastníka.
  2. Pro účely propagačních činností souvisejících s výběrem a oznámením výherců, jak je uvedeno v odstavci 18 výše, jsou na základě souhlasu výherce Spolupořadatelé, jejich zástupci a další oprávněné třetí osoby oprávněni shromažďovat a zpracovávat následující Osobní údaje výherců: udělenou cenu, jméno, příjmení, obec bydliště a fotografie zachycené, vyfotografované nebo jinak zaznamenané či zvěčněné některým ze Spolupořadatelů, jejich zástupci, výherci nebo jakoukoliv jinou osobou.
  3. Nad rámec výše uvedeného mohou být výherci požádáni o poskytnutí dalších Osobních údajů, jako jsou například jedinečné národní identifikátory v případech, kdy je to nezbytné pro plnění daňových a platebních povinností Spolupořadatelů.
  4. Všichni Spolupořadatelé jsou společnými správci Osobních údajů ve smyslu článku 26 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „GDPR“). Spolupořadatel, který nabídl účastníku, aby se Soutěže zúčastnil, umožní účastníku výkon jeho práv v souvislosti se zpracováním jeho Osobních údajů podle článků 15-22 GDPR a poskytne mu také informace o zpracování jeho Osobních údajů v souladu s článkem 13 GDPR v případě, že účastníku nebyly poskytnuty prostřednictvím Všeobecných pravidel či jinak.
  5. Pokud v propagačních materiálech, Zvláštních pravidlech nebo jiným způsobem, který je určen pro vstup účastníka do Soutěže, není uveden jiný účel zpracování, budou Osobní údaje použity pouze pro účely zde uvedené. Příslušný právní základ zpracování je uveden v závorce u každého z účelů zpracování Osobních údajů: souhlas podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR, zákonná povinnost správce podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněné zájmy podle 6 odst. 1 písm. f) GDPR:
   1. pořádání a realizace Soutěží (souhlas účastníků);
   2. hrazení příslušných daní a poplatků a plnění informačních povinností vůči příslušným orgánům veřejné moci (zákonná povinnost příslušného Spolupořadatele);
   3. použití osobních projevů uvedených v odstavci 19 (ii) výše pro propagační a reklamní činnosti související s výběrem a oznámením výherců (souhlas výherců);
   4. použití Osobních údajů (konkrétně: údajů o jménu, příjmení, obci bydliště a udělené výhře) za účelem splnění právních povinností Spolupořadatelů zajistit zveřejnění výsledků Soutěží (právní povinnost příslušného Spolupořadatele, pokud tak vyžadují místní právní předpisy), nebo za účelem zajištění dostatečné transparentnosti výsledků Soutěží vůči jejich ostatním účastníkům, a dále za účelem uvedeným v odstavci 15 těchto Všeobecných pravidel a v příslušných ustanoveních Zvláštních pravidel (oprávněný zájem Spolupořadatelů);
   5. vyřizování stížností v souvislosti s pořádáním a realizací Soutěží (oprávněný zájem Spolupořadatelů);
   6. vyžadování plnění požadavků vyplývajících ze Všeobecných pravidel a / nebo Zvláštních pravidel, a / nebo obrana u soudu a / nebo v jiných právních či správních řízeních včetně prověřování potenciálních porušení (oprávněný zájem Spolupořadatelů);
   7. uchovávání Osobních údajů, pokud je vyžadováno místními právními předpisy vztahujícími se na příslušného Spolupořadatele (zákonná povinnost příslušného Spolupořadatele).
  6. V případech, ve kterých je právním základem zpracování Osobních údajů souhlas účastníka (jak uvedeno v odstavci 19 (v  výše), má účastník právo svůj souhlas kdykoli odvolat u zakaznik@tarsago.cz. V případě odvolání souhlasu s účastí v Soutěži se již účastník nemůže Soutěže účastnit ani obdržet výhru. V případě, že účastník odvolá svůj souhlas se zpracováním svých osobních projevů pro účely propagačních a reklamních činností podle odstavce 19 (v c výše, Spolupořadatelé takové zpracování ukončí s přihlédnutím k době potřebné ke změně média nebo formátu, ve kterém byly osobní atributy použity pro propagační a reklamní účely; tímto není dotčeno jakékoliv jiné zpracování Osobních údajů, prováděné na jiném právním základu
  7. Účastník, který odmítne poskytnutí Osobních údajů potřebných pro vstup do Soutěže, se nebude moci Soutěže zúčastnit ani ji vyhrát. Odmítnutí poskytnutí dalších Osobních údajů (např.: jedinečný národní identifikátor) potřebných pro plnění daňových a / nebo oznamovacích povinností pak může být překážkou pro to, aby příslušný výherce obdržel výhru.
  8. Spolupořadatelé mohou poskytovat Osobní údaje dalším příjemcům v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů, a to:
   1. zpracovatelům zapojeným Spolupořadateli do zpracování Osobních údajů jejich jménem;
   2. pokud je to nezbytné z důvodů plnění právních povinností některého ze Spolupořadatelů nebo pro plnění povinností založených soudním či jiným veřejným orgánem;
   3. orgánům veřejné moci nebo jiným kategoriím příjemců (jako jsou žadatelé, poradci, zástupci zapojených osob) v případech uvedených v odstavci 19 (v)e a (v)f výše.
  9. Osobní údaje budou uloženy pro účely související se Soutěžemi po dobu trvání Soutěží a po dobu 3 let ode dne uplynutí 90 ti-denní lhůty k převzetí výhry v souladu s odstavcem 15 těchto Všeobecných pravidel, nevyžadují-li právní předpisy uložení Osobních údajů po delší dobu.
  10. Účastníci mají právo:
   1. získat od příslušného Spolupořadatele potvrzení, zda jsou jejich Osobní údaje zpracovávány či ne, a pokud jsou jejich Osobní údaje zpracovávány, pak mají právo na přístup k těmto Osobním údajům a k informacím specifikovaným v článku 15 GDPR, a dále právo získat kopii zpracovávaných Osobních údajů v souladu s článkem 15 GDPR;
   2. na opravu Osobních údajů v případě, že jsou nepřesné, a na doplnění Osobních údajů v souladu s článkem 16 GDPR;
   3. na výmaz Osobních údajů (právo být zapomenut), pokud je dán některý z důvodů uvedených v článku 17 GDPR (např. pokud Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely pořádání a realizace Soutěže, nebo pokud účastník odvolal svůj souhlas s jejich zpracováním);
   4. na omezení zpracování Osobních údajů, jsou-li naplněny podmínky uvedené v článku 18 GDPR (např. pokud účastník popírá přesnost Osobních údajů, může být zpracování omezeno na dobu, dokud nebude přesnost Osobních údajů ověřena, nebo pokud je zpracování protiprávní a účastník žádá omezení zpracování Osobních údajů namísto jejich výmazu);
   5. vznést námitky proti jakémukoliv zpracování založenému na oprávněných zájmech (článek 6 odst. 1 písm. f  GDPR) (viz odstavec 19 (v  výše), a to z důvodů daných v tom kterém konkrétním případě. Společní správci nebudou takové Osobní údaje dále zpracovávat, nebude-li pro to dán jiný oprávněný důvod, který by měl mít přednost před zájmy, právy a svobodami účastníka nebo nebude-li toho potřeba pro účely vymáhání, výkonu či obrany práv;
   6. na přenositelnost Osobních údajů za podmínek daných GDPR, což znamená právo získat Osobní údaje od Spolupořadatelů a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby Osobní údaje byly předány příslušným Spolupořadatelem jinému správci přímo, to vše v souladu s článkem 20 GDPR.
  11. Účastníci mohou vykonávat svá práva na zakaznik@tarsago.cz.
  12. Účastníci mohou podat stížnost ohledně zpracování svých Osobních údajů u místního dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz.
 20. Tato Všeobecná pravidla upravují všeobecná pravidla a podmínky všech Soutěží pořádaných Spolupořadateli. Zvláštní pravidla stanoví další pravidla a podmínky, jako např. podmínky účasti nebo určení výhry. V případě jakýchkoliv rozporů mezi zněním těchto Všeobecných pravidel a Zvláštních pravidel mají přednost Zvláštní pravidla.
 21. Spolupořadatelé si vyhrazují právo vyloučit z účasti v Soutěži účastníka, který poruší tato Všeobecná pravidla nebo příslušná Zvláštní pravidla, nebo který nesplní podmínky v nich stanovené, stejně jako pokud nesplní podmínky stanovené v propagačních materiálech.
 22. Spolupořadatelé si vyhrazují právo zrušit nebo odložit konání Soutěží a / nebo právo změnit tato Všeobecná pravidla nebo jakákoli Zvláštní pravidla a / nebo pozvat třetí stranu ke spolupořádání Soutěže v rozsahu, v jakém to umožňují místní právní předpisy.
 23. Účastí v Soutěži dává účastník výslovný souhlas s těmito Všeobecnými pravidly i se Zvláštními pravidly.
 24. Tato Všeobecná pravidla, stejně jako Zvláštní pravidla i jakékoliv jejich změny nebo jiné relevantní informace týkající se Soutěží jsou zdarma dostupné na webových stránkách http://obchod.tarsago.cz/hry-a-souteze/pravidla-soutezi/ .V případě jakýchkoliv dotazů nebo stížností ohledně Soutěží nás můžete kontaktovat na zakaznik@tarsago.cz.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA

 1. CENA ZA RYCHLOU ODPOVĚĎ
  1. Soutěž probíhá od 1. 1. 2020 do 27. 1. 2021.
  2. Hodnota Ceny za rychlou odpověď je 20 000 €.
  3. Cenou za rychlou odpověď může být finanční částka, osobní automobil nebo jiná hodnotná věc podle toho, jaká výhra byla prezentována v propagační kampani, na základě které výherce Cenu za rychlou odpověď vyhrál. Pokud je Cena za rychlou odpověď prezentována v příslušné propagační kampani ve více druzích, přičemž výběr konkrétního druhu výhry náleží výherci, musí účastníci označit jimi preferovaný druh výhry ve vstupní listině zasílané zpět Spolupořadateli, od kterého obdrželi propagační materiály. Výherce Ceny za rychlou odpověď je oprávněn požadovat vyplacení Ceny za rychlou odpověď i ve finanční podobě, a to i v případě, že v původní propagační kampani byla výhra prezentována ve formě osobního automobilu nebo jiné věcné výhry, pokud takový postup není v rozporu s místními právními předpisy. Za účelem vyloučení pochybností se uvádí, že pokud je Cena za rychlou odpověď nabízena jako nepeněžitá výhra, výše uvedená hodnota zahrnuje DPH, pokud se uplatní podle příslušných právních předpisů.
  4. Do Soutěže může vstoupit každý, kdo si objedná některý z nabízených produktů do 7 dnů ode dne doručení propagačních materiálů od některého ze Spolupořadatelů (není-li v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně uvedena jiná lhůta pro objednání zboží).
  5. Stejný účastník může být na základě stejných propagačních materiálů do losování zařazen nejvýše 3krát podle podmínek v nich stanovených.
  6. Účast v soutěži je podmíněna objednáním produktů.
  7. Výherce bude určen losováním. Losování se bude konat dne 17. 2. 2021 a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.
  8. Jméno výherce a informace o příslušné výhře budou zveřejněny na webových stránkách http://obchod.tarsago.cz/hry-a-souteze/vyherci-soutezi-2020-2021/ dne 18. 2. 2021.
 2. MIMOŘÁDNÁ CENA
  1. Soutěž probíhá od 1. 1. 2020 do 27. 1. 2021.
  2. Hodnota Mimořádné ceny je 8.000 €.
  3. Mimořádnou cenou může být finanční částka, osobní automobil nebo jiná hodnotná věc podle toho, jaká výhra byla prezentována v propagační kampani, na základě které výherce Mimořádnou cenu vyhrál. Pokud je Mimořádná cena prezentována v příslušné propagační kampani ve více druzích, přičemž výběr konkrétního druhu výhry náleží výherci, musí účastníci označit jimi preferovaný druh výhry ve vstupní listině zasílané zpět Spolupořadateli, od kterého obdrželi propagační materiály. Výherce Mimořádné ceny je oprávněn požadovat vyplacení Mimořádné ceny i ve finanční podobě, a to i v případě, že v původní propagační kampani byla výhra prezentována ve formě osobního automobilu nebo jiné věcné výhry, pokud takový postup není v rozporu s místními právními předpisy. Za účelem vyloučení pochybností se uvádí, že pokud je Mimořádná cena nabízena jako nepeněžitá výhra, výše uvedená hodnota zahrnuje DPH, pokud se uplatní podle příslušných právních předpisů.
  4. Losování o Mimořádnou cenu se může zúčastnit každý, kdo odpoví na nabídku zúčastnit se Soutěže způsobem uvedeným v propagačních materiálech doručených účastníkovi během příslušné propagační kampaně do 7 dnů ode dne doručení těchto materiálů (není-li v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně uvedena jiná lhůta pro odpověď).
  5. Stejný účastník může být na základě stejných propagačních materiálů do losování zařazen nejvýše 10krát podle podmínek v nich stanovených.
  6. Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů.
  7. Výherci budou určení losováním. Losování se uskuteční 17. 2. 2021 a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.
  8. Jméno výherce a informace o příslušné výhře budou zveřejněny na webových stránkách http://obchod.tarsago.cz/hry-a-souteze/vyherci-soutezi-2020-2021/ dne 18. 2. 2021.